AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Tygosar Kigagore
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 26 October 2005
Pages: 131
PDF File Size: 20.55 Mb
ePub File Size: 18.59 Mb
ISBN: 205-6-21595-854-4
Downloads: 39893
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshukus

FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – Afoolaa Afaan Oromoo Beekan Gulummaatiin

Cancel Forgot your password? Your list has reached the maximum number of items.

Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Afool Search Find a Library. Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi Tuurizimii Oromiyaatti, Your Web browser is not enabled for JavaScript.

Facebook, Whatsapp, fi Twitter irratti Share ykn Qoodu hin dhagatina.

Please verify that you are not a robot. The name field is required. User lists with this item 1 Things I Recommend 10 items by Koket updated Afaan Oromo English Amharic. Please re-enter recipient e-mail address es.

  GOOGLE ZMOT ES PDF

Afoola Oromoo tuulamaa : walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa

Please select Ok if you would like to proceed affoola this request anyway. Create lists, bibliographies and reviews: Please enter your name.

Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa…. Similar Items Related Subjects: Remember me on this computer. Would you also like to submit a review for this item?

Post navigation

Home About Help Search. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha.

Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha. Linked Data More info about Linked Data. Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Oduu Amma Nu Ga’e: Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Waggaa guutuu Namatti tolaa qilleensinii, Rahaa jiruu, hikkaa isii, Baadiyyaa keessatti arganii.

You may send this item to up to five recipients. Please enter the message. The E-mail Address es field is required. Citations are based on reference standards. Kaniin ani boohu Laalte natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

  CHECKMATE BY MALORIE BLACKMAN PDF

More like this User lists Similar Items.

Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. User lists Similar Items. Write a review Rate this item: This site uses cookies. Notify me of follow-up comments by email. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen afolla haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha.

Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami.